מדיניות פרטיות

מדיניות הגנת פרטיות Tismo

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי Tismo (להלן "החברה") ביחס לפרטיות המשתמשים באפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

אני מאשר ומסכים לתנאים המפורטים להלן:

המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד והעברתו לנותני שירותים לחברה בכפוף לתנאים אלו. השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם") ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות בין קיימות (כגון Facebook ו/או SMS ו/או Notification) ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקציית ניהול מועדון הלקוחות – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לצורך הטבות, תגמולים, הנחות וכדומה, כמו גם את לאמת את פרטי חבר המועדון שלך. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לחברה ולצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן.

החברה‏ מקפידה על תקני אבטחה מחמירים לגבי מאגרי המידע שלה. עם זאת, העברת המידע ממך אלינו נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או האפליקציה. באופן טבעי, הרשת אינה בשליטת החברה, על כל הסיכונים הכרוכים בכך. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האפליקציה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

הסכמתך לאמור לעיל מהווה תנאי מקדמי לשימוש באתר.

 1. מידע אישי אותו אנו אוספים
 • זיהוי כללי ופרטי התקשרות – שמך המלא, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטים אודות מספרי טלפון, מין, מצב אישי, מצב משפחתי, תאריך לידה, תאריך נישואין, סיסמאות, רקע לימודי, תכונות פיזיות, תמונות, רקע תעסוקתי, חברויות.
 • מספרי זיהוי המונפקים על ידי גופי ממשלה או סוכנויות – מספר זהות, ו/או מספר דרכון.
 • מידע פיננסי ופרטי חשבון – מספר אמצעי תשלום (כרטיס אשראי), היסטוריית אשראי ודירוג אשראי, ומידע פיננסי אחר.
 • הקלטות טלפוניות – הקלטות של שיחות טלפון לנציגינו ולמוקדים טלפוניים.
 • העדפות שיווקיות ומשוב לקוח – ייתכן ותיידע אותנו על העדפותייך השיווקיות, תשתתף בתחרות או בהגרלת או בקידום מכירות אחר, או תגיב באופן וולונטרי לסקר שביעות רצון.

שים לב שכל מידע אישי אותו תספק לנו יכול להיות מוחזק במאגר המידע שלנו עבור המטרות הפורטות במדיניות פרטיות זו, ומידע אישי זה יכול להימסר לאי אלו צדדים שלישיים עבור המטרות כמפורט להלן. הפיכת כל מידע אישי אודותייך זמין עבורנו נתונה לרצונך והסכמתך. עם זאת, שים לב שהחברה עשויה להידרש בהתאם לחוק, או בהתאם לנהלי החברה ודרישת עסקיה, לקבל מידע אישי מסוים, במטרה לאפשר לה לספק לך שירותים מסוימים או מידע מסוים. החברה שומרת על זכותה, בכפוף להוראות החוק, לסרב לספק שירותים מסוימים ומידע מסוים אם מידע אישי כאמור לא יסופק לה.

 1. כיצד אנו משתמשים במידע אישי
 • להתקשר עמך ועם אחרים כחלק ממהלך עסקינו.
 • לשלוח לך מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי התקשרות או שירות, באתר, באפליקציה ומידע אדמיניסטרטיבי אחר.
 • לספק איכות משופרת של הכשרה ואבטחה (לדוגמא, בהתייחס לשיחות מוקלטות או מנוטרות לאנשי הקשר שלנו).
 • לערוך מחקר שוק וניתוח, כולל סקרי שביעות רצון.
 • לספק לך מידע שיווקי (כולל מידע על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי שותפים נבחרים מצד שלישי).
 • להתאים אישית את חווייתך באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך.
 • לזהות אותך בפני כל גורם אליו תשלח בקשת התחברות.
 • לזהות אותך כאשר תתקשר למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע.
 • לשפר ולתקן ולטייב את המידע הנמצא בחזקתנו המתייחס אליך או למשפחתך הקרובה ולתלויים על ידי שימוש במאגרי מידע של צד שלישי ושירותים ועל ידי הצלבה של מידע אישי.
 • לאפשר לך להשתתף בתחרויות, הגרלות וקידומי מכירות דומים וכדי לנהל פעילויות אלו. חלק מפעילויות אלו כוללות תנאים נוספים, אשר עשויים להכיל מידע נוסף בנוגע לאופן השימוש והחשיפה שלנו את המידע האישי אודותייך.
 • לנהל את התשתית והפעילות העסקית שלנו ולהיענות למדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות ספרים; מימון וניהול חשבונות; חיובים וגביות; מערכות ניהול מידע; מידע ואכסון אתרים; המשכיות עסקית; וכן מרשמים, מסמכים וניהול הדפסות.
 • לבסס ולהגן על זכויות משפטיות; להגן על פעילותנו או על אלו של כל חברות קבוצתנו או שותפינו לעסקי הביטוח, על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו ו/או אלו של חברות קבוצתנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.
 1. שיתוף של מידע אישי

החברה יכולה להפוך מידע אישי אודותייך (והתלויים בך) זמין עבור:

 • מפיצים אחרים וחברי תפוצה

במהלך שיווק ואספקת שירותי מועדון לקוחות, החברה יכולה להפוך מידע אישי לזמין עבור צדדים שלישיים כגון חברות קמעונאיות, חברות פרסום, סוכני מכירות, מתווכים וסוכנים אחרים, נציגים ממונים, מפיצים, וכן שותפים עסקיים אחרים.

 • נותני השירות שלנו

נותני שירות חיצוניים מצד שלישי, כגון, מומחי שיווק ופרסום, נותני שירותי הדפסות, מחקר שוק ואנליזות, רואי-חשבון, עו"ד ושאר יועצים מקצועיים חיצוניים; נותני שירות מוקד טלפוני; מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואכסון; בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו; אמרכלי תביעות צד שלישי; ספקי ניהול מסמכים ורשומות; וכן ספקים וקבלני צד שלישי דומים המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות.

 • צדדים שלישיים נוספים

אנו יכולים לחלוק מידע אישי עם; ספקי שירותי חירום (מכבי אש, משטרה ושירותי רפואה דחופה); ארגונים וספקים; סוכנויות נסיעות; סוכנויות אשראי; בעלי רישיונות שירותי מידע על עסקים או בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי צרכני; וכן שאר אנשים המעורבים בתקרית שהינה עילה לתביעה; כמו גם רוכשים ורוכשים עתידיים (פוטנציאליים) או כל צד בפועל או שניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו. בכפוף ובהתאם לחוק החל ובמטרה לבדוק את המידע אשר סופק וכן כדי לאתר ולמנוע טענות שמקורן בהונאה.

ייתכן ותחלוק מידע אישי גם בעצמך, על גבי לוחות מודעות, שיחות וירטואליות (צ'אט), דפי פרופיל ובלוגים, וכן שאר שירותים באתר דרכו תוכל לפרסם מידע וחומרים. אנא שים לב, כי כל מידע אותו תפרסם או תחשוף דרך שירותים אלו יהפוך למידע פומבי ויכול להיות זמין למבקרי אפליקציית ניהול מועדון לקוחות, האתר ולציבור הרחב. אנו מפצירים בך להיות זהיר בהחלטתך לחשוף מידע אישי או כל מידע אחר באתר. החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאפליקציה ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האפליקציה או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באפליקציה.

 1. אבטחת המידע

החברה תנקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, שום העברה או אחסון באמצעות האינטרנט בטוחים ב-100%. אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עימנו אינה בטוחה עוד (לדוגמא, אם הנך מרגיש כי האבטחה של כל מידע אישי אשר ייתכן וחלקת עימנו הועמדה בסכנה), אנא ידע אותנו מיידית. החברה מספקת מידע אישי לנותן שירות, נותן השירות ייבחר בצורה דקדקנית ויידרש להשתמש באמצעים הנאותים כדי להגן על חיסיון ואבטחת המידע האישי ולפעול בהתאם להנחיות התקפות של הרשויות המוסמכות השונות.

החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה, על-מנת לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מוחלט, החסין לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ומפני שימוש אסור במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר ובאפליקציה החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים

החברה משתמשת בטכנולוגיית "cookies" ("עוגיות"), בטכנולוגיית "async storage", בטכנולוגיית "תגיות פיקסל" ("pixel tags") בטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האפליקציה (להלן ביחד "המידע המאוחסן"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה ו/או אתר, לאימות פרטים, להתאמת האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האפליקציה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה לניהול מועדון הלקוחות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באפליקציה. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות.

 1. העדפות שיווקיות

אנו עשויים לספק לך מידע שיווקי אודות שירותינו ומוצרינו השונים, שירותים ומוצרים של צד ג' אשר אנו מאמינים כי תמצא בו עבורך ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך הספציפית נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון (Facebook ו/או SMS ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים

אם כבר רכשת אחד משירותינו, אנו יכולים, אפילו אם לא נתת את הסכמתך הספציפית, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים דומים ושירותים, אלא אם כן תודיענו בכתב כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או בעלי כאלו אופי ספציפי.

המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באפליקציה, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באפליקציה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

 1. אפליקציות ו/או אתרים של צד שלישי

באפליקציה ו/או באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאפליקציה אחרת ו/או אתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים ובאפליקציות ואתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באפליקציות ובאתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים אלו ואחרים ו/או השימוש באפליקציות ואתרי אינטרנט אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית. ההכללה של קישור באתר ו/או באפליקציה אינה מרמזת על תמיכה באתר המקושר על ידינו או על ידי חברי קבוצתנו.

 1. בקשות לגישה, תיקון, ושאלות

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. יש לך הזכות לבקר, לתקן, או לבקש מחיקה של מידע אישי בעילות מסוימות ובהתאם לתנאים מסוימים הקבועים בחוק. אנא צור עימנו קשר בכתב באמצעות "צור קשר" באתר ו/או באפליקציה. אנא שים לב, כי חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת, תיקון או מחיקה בהתאם לחוקים בנושא ביטוח, מיסוי, פרטיות והגנת מידע. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באפליקציה ו/או באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 1. שינויים למדיניות זו

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה ו/או באתר.

אפליקציית ניהול מועדון לקוחות