תקנון שימוש

תקנון שימוש Tismo

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש"). זהו הסכם בין TISMO (טיסמו), הבעלים והמפעילים של www.tismoapp.com ("אתר TISMO"), תוכנת אפליקציית TISMO "שירות TISMO", או "השירות", או "App" (להלן "החברה") ואתה המשתמש בשירות. כתוצאה מהשימוש בשירות, הנך מאשר ומסכים לתנאים אלה השירות, ועל ידי מדיניות הפרטיות של TISMO, ואשר משולבות כאן על דרך ההפניה והנם חלק בלתי נפרד מהתקנון ולהיפך. אם אינך מסכים לכל התנאים האלה, אתה לא יכול להשתמש בשירות.

TISMO היינה אפליקציה ו/או אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר הרשמי לחבריות המועדון של מותגים וחברות קמעונאיות ומאפשר לציבור המשתמשים והגולשים באינטרנט לצפות במגוון המותגים של החברות, לרכוש מוצרים ושירותים המוצעים למכירה, מבצעים, הטבות וכדומה באמצעות האפליקציה ו/או האתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האפליקציה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באפליקציה ואתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה, מובהר כי שימוש באפליקציה וגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באפליקציה והאתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האפליקציה והאתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים להשתמש באפליקציה ולגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באפליקציה ואתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. החברה רשאית, על פי ·שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האפליקציה והאתר בכל עת וללא הודעה מראש. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאפליקציה ולאתר ו/או לאפשרות לבצע שימוש באפליקציה ורכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של אפליקציית ניהול מועדון לקוחות והאתר.

כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר והאפליקציה, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו. שימוש באפליקציה, גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים לשימוש ומכירה בהם, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר. הוראות חשובות ביותר. בין היתר, השימוש באפליקציה ובאתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האפליקציה ואתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים.

 1. שירות TISMO

השירותים המוצעים באפליקציית מועדון לקוחות:

 • מערכת מועדון לקוחות מציעה מוצרים ושירותים של חברות פרסום וקמעונאיות אחרות שחברים במועדון הלקוחות, לחברה הזכות הבלעדית להוסיף, לקבוע מגבלות זמן ואף לשנות בכל עת את תכני הפרסומים.
 • הפרסומים שיופיעו באפליקציה והאתר יהיו ממוקדים ככל שניתן ולידן יופיעו פרטיהם ופרטי הספק המציע את השירות הרלוונטי.
 • הפרסומים המופעים באפליקציה ובאתר והאחריות על השירותים המוצעים בהם חלה על הספק או בית העסק אשר מציע את הפרסומים ו- TISMO לא תשא באחריות כלפיהן.
 • מימוש הטבה/מבצע/שירות באפליקציה ו/או באתר: על מנת לממש הטבות וזכויות חברות מועדון באפליקציה, על המשתמש לבחור לסמן פוסט ולעדכנו באזור המועדפים, עם תיאור הטבה, מבצע, פריט או שירות וכדומה המבוקשים על ידו, ולהציג את הברקוד הייחודי לו. החברות רשאיות לעדכן את תיאור הטבה, מבצע, פריט או שירות, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באפליקציה. מובהר כי התמונות באפליקציה הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים הינם בשקלים, כוללים מע"מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. על מנת להירשם כחבר מועדון באפליקציה למימוש המבצעים, הטבות והשירותים השונים, על המשתמש להירשם באפליקציה ולספק לספק לחברה פרטים בסיסיים, כגון: שם פרטי, מספר פלאפון, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכדומה (ראה מדיניות פרטיות) יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע הרישום. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ולספקים עקב שיבוש הפעלת אפליקציית ניהול חברות המועדון והאתר.
 • רכישה, הזמנה, מלאים ואספקה, מדיניות משלוחים והחזרה, ביטולים, איכות המוצרים ההטבות והמבצעים וכדומה, יהיו כל אחד אך ורק בהתאם לספק שאליו המשתמש משויך כחבר מועדון, ולא של החברה (TISMO). החברה אינה נוטלת כל אחריות על רכישה, הזמנה, מלאים, מדיניות החזרה, ביטולים, מדיניות הפרטיות, או תנאים של כל חברות צד שלישי (ספקים). בנוסף, TISMO לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן של כל מבצעים, הטבות, פריטים וכדומה של צד שלישי. בעצם השימוש בשירות, אתה במפורש מצהיר ומסכים כי TISMO לא תהיה אחראית לכל נזק, תביעה או חבות אחרת הנובעת או הקשורה לשימוש שלך באפליקציה.
 • למרות האמור לעיל, ביצוע רכישה באפליקציה ו/או האתר: על מנת לבצע רכישה באפליקציה, על המשתמש לבחור פריט או שירות, צבע, מידה וכדומה המבוקשים על ידו ולעדכנם בסל הקניה. החברות רשאיות לעדכן את תיאור הפריט, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באפליקציה. מובהר כי התמונות באפליקציה הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים הינם בשקלים, כוללים מע"מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. על מנת לבצע רכישה באפליקציה, על המשתמש להירשם באפליקציה ולספק לספק לחברה פרטים בסיסיים, כגון: שם פרטי, מספר פלאפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכדומה (ראה מדיניות פרטיות)  יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ולספקים עקב שיבוש הפעלת האפליקציה ואתר. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על המשתמש להיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב המשתמש. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שפריטי ההזמנה קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה הספק רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או לשלוח הזמנה חלקית. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות הודעה אישית באפליקציה, דואר אלקטרוני, מסרון, ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה או הספק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם") ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות בין קיימות כגון (Facebook ו/או SMS ו/או Notification) ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לצורך הטבות, תגמולים, הנחות וכדומה, כמו גם את לאמת את פרטי חבר המועדון שלך. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לחברה ולצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן.
 • תנאים והגבלות אלה חלים על כל משתמשי השירות TISMO. מידע המוצג ב TISMO עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת TISMO. ל TISMO אין שליטה על התוכן, ואינה נוטלת כל אחריות על מדיניות הפרטיות, או תנאים של כל אתרי צד שלישי. בנוסף, TISMO לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן של כל אתר של צד שלישי. בעצם השימוש בשירות, אתה במפורש מצהיר ומסכים כי TISMO לא תהיה אחראית לכל נזק, תביעה או חבות אחרת הנובעת או הקשורה לשימוש שלך בכל אתר אינטרנט של צד שלישי.
 1. גישה ל TISMO

(1) בכפוף לעמידה בתנאים וההגבלות האלה, TISMO בזאת מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינה ניתנת להעברה להוריד, להתקין ולהפעיל את ה App במכשיר הנייד שלך. רישיון זה הינו בגין שימושך App בלבד, בהתקיים התנאים הבאים: (א) השימוש שלך בשירות כפי שהותר הוא אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך; (ב) אתה לא משתמש כדי לשכפל, להעביר, להעניק גישה, להעתיק או להפיץ כל חלק מהשירות בכל מדיום ללא אישור מראש ובכתב של TISMO ,אתה לא תנסה לבצע הנדסה לאחור, לשנות או לשכתב כל חלק של השירות

(2) על מנת לגשת ולהשתמש בתכונות של השירות, אתה מאשר ומסכים כי תצטרך לספק ל TISMO את פרטי התקשרות וזיהוי כללי כגון: שמך המלא, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטים אודות מספרי טלפון, מין, מצב אישי, מצב משפחתי, תאריך לידה, תאריך נישואין, סיסמאות, תמונות, וכו'. עליך לספק מידע מדויק ומלא. אתה לא יכול להשתמש בפרטי כרטיס מועדון של אדם אחר לשירות.

(3) אנו נשתמש במאמצים הסבירים שלנו להציע את היישום זמין לך בכל העת, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח שירות ללא הפרעות או תקלות.

(4) אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באפליקציה או חלק ממנו מעת לעת וללא הגבלה, לרבות, שינוי ו / או הסרה של אלמנטים, תכונות ופונקציונליות של App.

(5) אתה מאשר כי אתה לא תוכל לגשת ולהשתמש בפונקציות מסוימות של App אלא אם כן יש לך גישה לאינטרנט באמצעות GPRS, 3G או Wi-Fi מחובר למכשיר נייד. כל חיובי התנועה או חיובי גישה שנגרמו עקב השימוש של App כפופים לתנאים הסכים שלך עם ספק הרשת הסלולרי שלך.

(6) מבלי לפגוע בזכויות וסעדים אחרים שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות באופן זמני או לצמיתות להשעות או לבטל את גישתך App בכל עת וללא הודעה מראש במקרה של הפרת הוראה מהוראות אלו.

(7) במקרה בו אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, סבורים כי אתה עושה כל שימוש בלתי חוקי ו / או בלתי מורשה App, ו / או השימוש שהנך מבצע App הוא הפרה של תנאים אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע כל פעולה שהיא המוצאת לנכון, כולל סיום ללא הודעה השימוש שלך את App, ובמקרה של שימוש בלתי חוקי, לנקוט הליכים משפטיים.

(8) אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים כלשהם ב App או להפסיק כל היבט או תכונה של App מבלי ליידע אותך.

 1. תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים

אם אתה סבור כי עבודתך הועתקה והיא נגישה באתר באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא פנה אלינו כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים האפשר לכלול את הפרטים הבאים כנדרש על פי חוק הגבלת אחריות הפרת באינטרנט זכויות יוצרים.

 • חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה;
 • זיהוי של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים טען כי הופרה או, אם מספר יצירות זכויות יוצרים באתר מקוון אחד מכוסות על ידי הודעה יחידה, רשימה מייצגת של עבודות כאלה באתר זה;
 • זיהוי של החומר, אשר נטען כי הוא מפר או עלול להיות נושא של פעולה מפירה, על מנת שנסיר או נבטל את הגישה אליו, ומידע מספק שיאפשר לנו לאתר את החומר הנטען;
 • מידע מספק שיאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן;
 • הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בחומר אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגיו או החוק;
 • הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ותחת עונש של שבועת שקר, שהצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.
 1. אחריות והתחייבויות

(1) אנחנו נספק למשתמשים גישה ללא תשלום App, במידה המרבית המותרת על פי חוק, לא נהיה אחראים לכל אובדן, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו בשלמות או באופן חלקי על ידי השימוש App או בתוכן, או על ידי כל כישלון, עיכוב, הפרעה או אי התממשותו של מתן App או בתוכן, או על ידי הכישלון שלנו לבצע כל התחייבויותינו במסגרת תנאים אלה. על התוכן שנמסרו לנו על ידי צדדים שלישיים איננו מבטיחים כי פרטי כרטיסי המועדון, מבצעים, קופונים, מידע וייעוץ מדויקים או תקף. מומלץ לבדוק אם ההנחות או המבצעים יושמו והם עדיין בתוקף לפני התחייבות לרכישה.

(2) בשום מקרה לא תהיה לנו תהיה אחראית כלפיך בגין כל נזק מיוחד, עקיף, מקרי או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים ומוניטין, עסקים או תועלת עסקית.

(3) במידה המרבית המותרת בחוק, אנו נכלול במפורש כל מצג, התחייבות, חובות והתחייבויות בקשר עם App, והמידע הניתנים בו.

(4) קישורים לאתרים וחברות צד שלישי עשוי להופיע על App. איננו מקבלים שום אחריות על הזמינות, התאמות לאמינות או לתוכן של אתרי צד ג אלה ואינו מאשרים בהכרח את הדעות המובאות בתוכם.

 1. שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולפצות את TISMO חברת האם שלה, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים וסוכנים, ולהגן עליהם מפני כל תביעה, נזק, מחויבות, הפסדים, התחייבויות, עלות או חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש והגישה שלך לשירות TISMO; (ב) הפרה של כל הוראה של תנאי השירות הללו; (Iii) הפרת כל זכות של צד שלישי, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכות יוצרים, קניין או זכות לפרטיות. חובה להגנה ושיפוי תתקיים לכל תנאי השירות הללו והשימוש שלך בשירות TISMO.

 1. כללים

(1) אתה יכול להדפיס ולשמור עותק של תנאים אלה, אשר מהווים את ההסכם המלא בינך ל- TISMO. ביכולתנו לשנות או לתקן את תנאי הסכם זה בכל עת, עם השפעה מיידית וללא הודעה מוקדמת. על ידי המשך השימוש באפליקציה לאחר שינוי שכזה, אתה תיחשב כמקבל כל תיקון לתנאים אלה. (1) בכפוף לעמידה שלך עם התנאים וההגבלות האלה, TISMO בזאת מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינה ניתנת להעברה להוריד, להתקין ולהפעיל את App במכשיר הנייד שלך. רישיון זה הינו בגין שימושך App בלבד, בהתקיים התנאים הבאים: (א) השימוש שלך בשירות כפי שהותר הוא אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך; (ב) אתה לא מורשה לשכפל, להעביר, להעניק גישה, להעתיק או להפיץ כל חלק מהשירות בכל מדיום ללא אישור מראש ובכתב של  TISMOאתה לא תנסה לבצע הנדסה לאחור, לשנות או לשנות כל חלק של השירות;

(2) תנאים אלה ועל ביצועיהם יוסדרו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל והצדדים כפופים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב.

(3) אתה מסכים כי בשל אופיו הייחודי של App וזכויות הקניין שלנו בה, הפרה מוכחת של תנאים אלה על ידך תפגע בנו מידית. לכן, הנך מסכים כי אנחנו צריכים להיות זכאים לסעד בדרך של צו מניעה מקדמי וקבוע, כפי שנקבעו על ידי כל בית משפט שמוסמך לאכוף את הוראות תנאי שימוש אלה.

(4) אם כל תנאי מתנאים אלו הוא בטל בשל, אי חוקיות, או בלתי ניתן לאכיפה, שאר התנאים הללו יהיו תקפים וניתנים לאכיפה במידה המותרת על פי החוק החל. במקרה כזה, הצדדים מסכימים לעשות את מיטב המאמצים שלהם להחליף את ההוראות הבלתי תקפות או בלתי ניתנות  לאכיפה על ידי קביעה כי, במידה המותרת על פי החוק החל, היא מגשימה את מטרות התנאים תחת ההוראות הבלתי תקפות או בלתי ניתן לאכיפה.

(5) תקלה כלשהי על ידי צד כלשהו לאכוף כל תנאי מתנאים אלו לא ייחשב כוויתור על זכות של צד זה ואילך לאכוף כל טווח ומצבו של תנאים אלה.

(6) אף אחד מהצדדים לא יהיו אחראים לעיכובים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של צד כלשהו, ובלבד שהצד עושה מאמצים סבירים כדי למנוע או להסיר את העיכוב של אי הביצוע וממשיך להלן בזמן מתקבל על דעת.

אפליקציה לניהול חברות מועדון